طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی

 

اهداف طرح عبارتند از:

1-    تولید کود بیولوژیک در دامپروری­های کوچک تا بزرگ

2-    جایگزین کردن کود بیولوژیک بجای کود شیمیایی و دامی

3-    کارآفرینی و اشتغال مفید در واحدهای کوچک

4-    اشاعه فرهنگ مصرف مواد بیولوژیک

5-    استفادهازفضاهایبلااستفادهدرکشورازجملهگلخانهها،دامداریها،پرورشقارچوکارخانههایصنعتیوانبارها،برای پرورش کرم خاکی

6-   استفاده اززبالهتروپسماندهایکارخانجاتصنایع غذایی

 دریافت فایل کامل از لینک زیر

 

طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی


/ 0 نظر / 88 بازدید